opcja1

     Login:   Hasło:  Pamiętaj mnie       |

STATUT


STATUT
MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL” NOWA DĘBA

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu z dnia 21 kwietnia 2012 roku.
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania i siedziba.

§ 1
1. Stowarzyszenie zwane dalej Klubem Sportowym nosi nazwę: Miejski Klub Sportowy „STAL” Nowa Dęba i jest kontynuacją Klubu Sportowego „STAL” Nowa Dęba.
2. Miejski Klub Sportowy „STAL” Nowa Dęba może posługiwać się nazwą skróconą: MKS „STAL” Nowa Dęba.
3. Klub Sportowy działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo
o stowarzyszeniach.

§ 2
Miejski Klub Sportowy jest stowarzyszeniem zajmującym się propagowaniem i organizowaniem sportu i rekreacji.

§ 3
Terenem działania Klubu Sportowego jest miasto i gmina Nowa Dęba.

§ 4
Siedzibą Klubu Sportowego jest miasto Nowa Dęba.

§ 5
1. Godłem Klubu Sportowego jest niebieskie koło zębate na czerwonym polu z wpisaną w nie żółtą literą „S” na której tle znajduje się owoc dębu.
2. Barwami Klubu Sportowego są kolory: niebieski i żółty.


ROZDZIAŁ II
Cele Klubu Sportowego i sposoby ich realizacji.

§ 6
Celem działania Klubu Sportowego jest promowanie, organizowanie i propagowanie:
1. kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz stwarzanie odpowiednich warunków do ich uprawiania,
2. ochrony i promocji zdrowia,
3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 7
W celu realizacji zadań określonych w § 6 Klub Sportowy:
1. organizuje sekcje sportowe w różnych dyscyplinach sportu, zespoły sportowe, grupy szkoleniowe itp.,
2. organizuje treningi oraz szkolenia sportowe dla zawodników poszczególnych sekcji,
3. organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego celu organizacje,
4. propaguje wśród społeczeństwa kulturę fizyczną, sport i rekreację oraz prowadzi pracę wychowawczą wśród członków,
5. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiana sportu i rekreacji poprzez zatrudnianie odpowiedniej kadry trenerskiej i instruktorskiej, zapewnia odpowiednią bazę sportową, sprzęt sportowy itp.


ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu Sportowego, ich prawa i obowiązki.

§ 8
1. Członkami Klubu Sportowego mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Klubu Sportowego.

§ 9
Członkowie Klubu Sportowego dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.

§ 10
Tytuł Honorowego Członka Klubu Sportowego nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Klubu Sportowego osobom posiadającym duże zasługi w pracy dla dobra Klubu Sportowego.

§ 11
Członkowie honorowi mają prawo:
1. udziału w zebraniach Klubu Sportowego z głosem doradczym,
2. udziału w imprezach organizowanych przez Klub Sportowy,
3. korzystania z urządzeń, sprzętu sportowego i innych udogodnień będących w posiadaniu Klubu Sportowego.

§ 12
Członkostwo honorowe ustaje w przypadku wykluczenia z grona członków Klubu Sportowego orzeczeniem Zarządu klubu. Od orzeczenia tego osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia członków Klubu sportowego.

§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu Sportowego, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Klubie sportowym przez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający nie korzysta z praw wyborczych.

§ 14
Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel, który:
1. złoży Zarządowi Klubu Sportowego pisemną deklarację przystąpienia do Klubu,
2. uiści wpisowe w wysokości określonej na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Klubu sportowego,
3. zostanie przyjęty do Klubu Sportowego przez Zarząd Klubu,
4. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 – 3 mogą być członkami Klubu Sportowego i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
5. małoletni poniżej 16 lat po spełnieniu warunków określonych  w ust. 1 – 3 mogą za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych być członkami Klubu Sportowego bez prawa głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu Sportowego.

§ 15
Do obowiązków członka Klubu Sportowego należy:
1. branie czynnego udziału w pracach Klubu Sportowego, stosownie do postanowień statutu, regulaminów, uchwał i decyzji organów Klubu Sportowego,
2. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez organy Klubu Sportowego,
3. chronienie majątku Klubu Sportowego, jako wspólnego dobra wszystkich jego członków
i zwalczanie przejawów marnotrawstwa,
4. propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz pozyskiwanie nowych członków Klubu Sportowego;
5. świadczenie pracy społecznej na rzecz Klubu Sportowego.

§ 16
Członek Klubu Sportowego ma prawo:
1. uczestniczenia w zebraniach Klubu Sportowego, wybierania i bycia wybranym do wszystkich organów Klubu Sportowego,
2. poddawanie ocenie działalności Klubu Sportowego i jego organów, wysuwania postulatów
i wniosków wobec organów Klubu,
3. korzystania ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu Sportowego oraz innych udogodnień jakie stwarza Klub Sportowy swoim członkom.

§ 17
Członkostwo Klubu Sportowego ustaje wskutek:
1. śmierci członka,
2. wystąpienia z Klubu Sportowego,
3. wykluczenia członka z Klubu Sportowego, decyzją Zarządu Klubu, które może nastąpić
w przypadku działania na szkodę Klubu Sportowego, nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał organów Klubu, nie opłacanie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy. Wykluczeni z Klubu Sportowego mają prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego.

§ 18
Członkowie Klubu Sportowego za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział
w działalności Klubu mogą być wyróżniani lub nagradzani: dyplomem, nagrodą rzeczową lub odznaką honorową.

§ 19
Za uchybienia oraz nieprzestrzeganie statutu, regulaminu, uchwał i decyzji organów Klubu Sportowego mogą być nakładane na członków Klubu następujące kary: upomnienie, ostrzeżenie, nagana, czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie) lub wykluczenie. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu Sportowego wszczyna Zarząd Klubu, a przeciwko członkom władz Klubu – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego.


ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu Sportowego.

§ 20
Pełnienie funkcji we władzach Klubu Sportowego jest honorowe (społeczne).

§ 21
Władzami Klubu Sportowego są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22
1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego zbiera się przynajmniej jeden raz w roku i jest przeprowadzane w obecności: w pierwszym terminie przynajmniej 50% członków Klubu Sportowego, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie obraduje w tym samym dniu po upływie pół godziny.
2. Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego  zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Klubu Sportowego.
3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Klubu Sportowego Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 14 dni od ogłoszenia.
4. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia członków Klubu Sportowego Zarząd Klubu powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu oraz n tablicach ogłoszeń na terenie działania Klubu Sportowego.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego należy:
1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. uchwalanie planów działań i budżetu Klubu Sportowego,
3. rozpatrywanie i ocena działalności Klubu Sportowego i jego władz oraz udzielanie absolutorium władzom Klubu Sportowego,
4. uchwalanie statutu oraz zmian statutu Klubu Sportowego,
5. nadawanie tytułów Honorowego Członka Klubu Sportowego,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, które zostaną wniesione do porządku obrad przez władze lub  członków Klubu Sportowego.

§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach zmiany statutu, likwidacji Klubu Sportowego, które wymagają większości 2/3 głosów.

§ 25
1.   Zarząd Klubu Sportowego liczy od 5 do 11 członków, wybranych na okres 4 lat
w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu Sportowego.
2.   Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1 do 2 V-ce Prezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3.   Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 26
1. Dla ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 50% członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Prezes Zarządu może posługiwać się pieczątką „Prezes Klubu”.

§ 27
Zarząd Klubu Sportowego:
1. w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. reprezentuje Klub Sportowy na zewnątrz,
3. uchwala okresowe plany działalności oraz preliminarze budżetowe w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego,
4. składa sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego przed Walnym Zgromadzeniem,
5. uchwala regulaminy i wszelkie niezbędne wewnętrzne przepisy dotyczące działalności Klubu Sportowego,
6. zarządza majątkiem i finansami Klubu Sportowego,
7. podejmuje decyzje o nabyciu i sprzedaży nieruchomości, przeniesienia zawodników do innego klubu,
8. podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia Klubu Sportowego do federacji  i związków sportowych, bądź innych stowarzyszeń,
9. zawiera umowy w zakresie zatrudnienia,
10. podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 28
Komisja Rewizyjna Klubu Sportowego składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 4 lat. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 29
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Klubu Sportowego,
2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu Sportowego z działalności Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy oraz stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu Sportowego,
3. kontrola stanu gospodarowania majątkiem i funduszami Klubu Sportowego, kontrola opłacania wpisowego i składki członkowskiej.

§ 30
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu Sportowego z głosem doradczym.


ROZDZIAŁ V
Sekcje sportowe.

§ 31
W celu stworzenia możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu Zarząd Klubu Sportowego powołuje sekcje sportowe, które mogą w ramach Klubu uzyskać zgodę Zarządu na autonomiczność. O rozwiązaniu sekcji sportowej decyduje Zarząd Klubu. Członkowie rozwiązanej sekcji mogą odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Sportowego.

§ 32
Sekcją sportową kieruje kierownik sekcji powoływany przez Zarząd Klubu Sportowego.

§ 33
Kierownik sekcji sportowej:
1. ustala okresowe plany działalności,
2. kieruje działalnością sekcji sportowej,
3. składa Zarządowi Klubu Sportowego kwartalne sprawozdanie z działalności sekcji.


ROZDZIAŁ VI
Majątek Klubu Sportowego.

§ 34
Majątek Klubu Sportowego stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości.

§ 35
1. Dochody Klubu Sportowego składają się z wpisowego, składek członkowskich, wpływów
z działalności gospodarczej, wpływów uzyskanych drogą organizacji zawodów, imprez, wynajmu urządzeń i sprzętu sportowego, dotacji, darowizn itp.
2. Dochody Klubu Sportowego są w całości przeznaczone na działalność statutową Klubu Sportowego.

§ 36
Majątkiem Klubu Sportowego zarządza Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego statutu i uchwalonym budżetem Klubu Sportowego.

§ 37
Do wydatkowania sum pieniężnych, zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu Sportowego, a także podpisywania wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących reprezentowania  Klubu Sportowego na zewnątrz, w tym sprawach finansowo-gospodarczych upoważniony jest Zarząd Klubu Sportowego.
W sprawach tych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

§ 38
Zarząd Klubu Sortowego może upoważnić inne osoby do podpisywania dokumentów określonych
w § 36 w granicach kompetencji przypisanych Zarządowi Klubu Sportowego.

§ 39
Klub Sportowy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


ROZDZIAŁ VII
Likwidacja Klubu Sportowego.

§ 40
Likwidacja Klubu Sportowego  może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne zgromadzenie Członków Klubu Sportowego większością 2/3 głosów.

§ 41
Walne Zgromadzenie członków Klubu sportowego określa tryb likwidacji Klubu oraz decyduje
o przeznaczeniu majątku Klubu Sportowego.


ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe.

§ 42
Klub Sportowy może być członkiem związku sportowego. O przystąpieniu do związku sportowego decyduje Zarząd Klubu Sportowego na wniosek odpowiedniej sekcji sportowej. Klub Sportowy z racji przynależności do danego związku sportowego podporządkowuje się przepisom, uchwałom i decyzją tego związku w ramach kompetencji określonych niniejszym statutem. Sprawy wymagające uchwał Walnego zgromadzenia Członków Klubu Sportowego podlegają przekazaniu przez Zarząd do załatwienia stosownie do postanowień niniejszego statutu.

§ 43
Klub Sportowy może być także członkiem innego stowarzyszenia sportowego. O przystąpieniu do stowarzyszenia sportowego decyduje Zarząd Klubu Sportowego. Postanowienia § 41 stosuje się odpowiednio.

§ 44
Przepisy wewnętrzne regulujące funkcjonowanie Klubu Sportowego i jego sprawy wewnętrzne
w ramach kompetencji ustala Zarząd Klubu sportowego.

§ 45
Prawo interpretacji niniejszego statutu, wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i decyzji posiadają wyłącznie odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Zarząd Klubu Sportowego.


Samorzšdowy Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie Gmina Nowa Dęba


DEZAMET
DREBUD Profund Sp. z o.o.Wszelkie prawa zastrzeżone przez StalNowaDeba.pl | Projekt: Konfis | 7,111,152 Unikalnych wizyt
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.